Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0015/16)

fepr-ds-ue-efrr-kolor_1

Główny cel projektu:
„Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu poprzez rozwój zasobów kultury, w tym podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji kultury jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego”.

Opis projektu:
Projekt stanowi kontynuację prac rewitalizacyjnych budynku Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, które realizowane były w 2007 roku (remont elewacji klasycystycznego pałacu) oraz w latach 2013-2015 (remont dachu, remont wnętrz, modernizacja wystaw stałych w związku z nowym profilem muzeum oraz utworzeniem pracowni edukacyjno-konferencyjnej). Wnioskodawcą jest Gmina Wałbrzych, zaś podmiotem realizującym Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (część inwestycyjna, nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna). Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku dawnego pałacu Albertich (obecnie Muzeum Porcelany Wałbrzychu), który został wybudowany w latach 1800-1803 r. i jest objęty ochroną konserwatorską. W ramach przedmiotowego projektu dokonano wymiany i konserwacji istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dokonano przebudowy otoczenia budynku, tj. dziedzińca od strony frontowej i tarasu od strony ogrodu.

Termin realizacji:
01.04.2016 – 31.12.2016

Wartość całkowita projektu: 687 700,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 472 265,35 PLN