Kulturalna wiosna dla Seniora

Halo, halo wałbrzyscy Seniorzy!
Jesteście tam?

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do rozpoczęcia wiosny z nami! 

Weź udział w wyjątkowej akcji promocyjnej pt. „Kulturalna wiosna dla Seniora”, bo jeśli masz ukończone 60 lat i jesteś mieszkanką/mieszkańcem Wałbrzycha ta akcja skierowana jest właśnie do Ciebie. 

Podczas jej trwania zwiedzisz Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Park Wielokulturowy Stara Kopalnia za symboliczną złotówkę. 

Czas trwania akcji: 20 – 31 marca 2023 r. 

ZASADY I WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ
„KULTURALNA WIOSNA DLA SENIORA”

1. Akcja promocyjna „Kulturalna wiosna dla seniora” – zwana dalej „Akcją” – jest organizowana wspólnie przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia z/s w Wałbrzychu i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w okresie od 20.03.2023 r. do 31.03.2023 r 
2. Akcja umożliwia skorzystanie w okresie jej trwania przez osoby uprawnione wskazane w punkcie 3 niniejszych zasad, z:
a) usługi zwiedzania z przewodnikiem Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia (ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych) – zwanego dalej ”Starą Kopalnią”
b) usługi zwiedzania z audio przewodnikiem Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych) – zwanego dalej „Muzeum, w promocyjnej cenie 1 zł (słownie: jeden zł) za każdą z usług.

3. Prawo do udziału w Akcji mają osoby:
urodzone nie później niż 31.12.1963 r. oraz
legitymujące się ważnym dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
4. Osoby chętne do skorzystania z Akcji mogą nabyć bilety w promocyjnej cenie w kasach biletowych.
5. Regularna i najniższa w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia Akcji cena usług objętych Akcją wynosi:
c) w Starej Kopalni – 35 zł (słownie: trzydzieści pięć zł)
d) w Muzeum – 20 zł (słownie: dwadzieścia zł)
z zastrzeżeniem, że u obu Organizatorów obowiązują wynikające z odrębnych przepisów zniżki na korzystanie z tych usług dla wybranych grup odbiorców. Szczegółowe cenniki dostępne są na stronach internetowych Starej Kopalni (www.starakopalnia.pl) oraz Muzeum (www.muzeum.walbrzych.pl), a także w siedzibach Organizatorów.
6. Pracownicy Organizatorów są upoważnieni do weryfikacji prawa do udziału w Akcji poprzez żądanie okazania dowodu osobistego.
7. Osoby biorące udział w Akcji zobowiązane są do przestrzegania regulaminów zwiedzania obowiązujących w siedzibach Organizatorów, w szczególności w zakresie godzin otwarcia, liczebności grup i zasad wejścia do obiektu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn losowych, technicznych, organizacyjnych lub na skutek działania siły wyższej prawo do czasowego lub stałego wyłączenia z Akcji jednego z obiektów lub jego części. Informacja o tym będzie podana do wiadomości w siedzibach Organizatorów w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed udziałem w Akcji.
9. Dzień 27.03.2023 r. (poniedziałek) jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum, w związku z czym w tym dniu udział w Akcji uprawnia do wypożyczenia zestawu audio przewodnika w promocyjnej cenie 1 zł (słownie: jeden zł). Regularna i najniższa w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia Akcji cena usługi wypożyczenia zestawu audio przewodnika wynosi 5 zł (słownie: pięć zł).

Czekamy na Państwa.

Do zobaczenia w Starej Kopalni i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.